Ingyenes szállitás 30. 000 Ft feletti rendelés esetén !
Feliratkozás a Hírlevélre Legyél Te az első, aki értesül a termékbevezetésekről.
 

Visszaküldés és csere

 
Hogyan tudom visszaküldeni a terméket?

A visszaküldéssel kapcsolatos további információért látogasson el a következő oldalra

 
Hol van a visszatérítésem – fizetés kézbesítéskor?

A szerződéstől való elállás esetén a vásárlónak joga van a visszatérítésre. Az összeget a termék átvételekor visszatérítjük a vásárlónak. A kereskedő köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől és a termék átvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vásárlónak a szerződés alapján kifizetett összeget. Az áru visszaküldésének költsége a vevőt terheli, kivéve azokat az eseteket, amikor a vevő hibás terméket kap. I AZ ONLINE VÁSÁRLÁS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA Kérjük, készítsd elő a következő információkat:

 • Számla-szállítólevél száma
 • Annak a folyószámlának a száma, amelyre az összeget utalják

A kért információkat az alábbi linken található űrlap kitöltésével tudod leadni. A kért adatok elküldésekor egy dokumentum készül, amelyet a visszatérítési eljárással együtt továbbítunk arra az e-mail címre, amelyet a vásárlási megrendelés létrehozásakor megadtál. A visszatérítés kizárólag a fenti módon, folyószámlára történő befizetéssel történik, készpénzben futárral nem lehet pénzt küldeni.

 
Mit tegyek, ha sérült csomagot vagy terméket kapok?

A csomag átvételekor ügyeljen a csomag és a benne lévő termékek állapotára. Ha a csomag sérült, azonnal visszaküldheti a futárral, és megtagadhatja a csomag átvételét. Ebben az esetben legfeljebb 24 órán belül vegye fel velünk a kapcsolatot a info@converse.hu e-mail címen, hogy gondoskodhassunk a termék árának visszaküldéséről vagy a termék cseréjéről.

 
Hogyan lehet panaszt tenni a megvásárolt termékkel kapcsolatban?

Amennyiben a termék átvételét követő 14 napon belül észleli a hibát, a vásárlónak lehetősége van a vásárlástól elállnia. Ezzel kapcsolatban további információt a következő linken talál: https://www.converse.hu/szallitas-es-visszakuldes

Amennyiben hibás a termék, a vásárló a következő szavatossági és jótállási jogokkal élhet:

 1. Kellékszavatosság
 2. Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

  A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak – a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
  • A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

  A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?

  A vásárló a Maximus HCD Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a Maximus HCD Kft. nyújtotta (számla vagy nyugta bemutatásával). A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Milyen további kötelezettségünk van?

  A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet veszünk fel, amely másolatát haladéktalanul, igazolható módon a vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

  Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vásárlót tájékoztatjuk a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 3. Termékszavatosság
 4. Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét a vásárló?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Szavatossági jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát a vásárló a következő címekre küldheti: e-mailben: info@converse.hu
  • postai úton: Maximus HCD Kft. Hivatkozás: – írja ide a Rendelési számot – Montevideo u 16/B. 1037, Budapest Magyarország
 5. Jótállás
 6. A vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  A Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

  A jótállás időtartama:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

  Ha a hibás fogyasztási cikket a vállalkozás kijavítja, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  A vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

  • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
  • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
  • a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a szavatossági jogokkal és jótállással kapcsolatos részletes rendelkezések az ÁSZF 5. pontjában érhető el: link

 
 

Segítségre van szükséged?

Email: info@converse.hu

Telefonszám: +36-70-775-7002

Vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlapon

 
To Top